İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen ruhsat alma işlemleri için yapılmasını gerekenleri sizler için listeledik. İşte işyeri açma ve çalışma ruhsatı almanın yolu

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır sorusunun yanıtı sizler için araştırdık. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayan ve ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, il özel idaresi ya da belediye gibi yetkili idarelerce kapatılır. İşyeri kavramı fabrikalar, imalathaneler, tezgahlar, dükkanlar, mağazalar, yazıhaneler, ticarethaneler ve sınai işletmelerin tümünü içine alır.  Ruhsat başvuru ve sonuçlanma dönemi genelinde 5 ana aşamadan oluşur.

1.İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

2.Gerekli Belgelerin Tamamlanması

3.Başvuru

4.İşyerinin Kontrol Edilmesi

5.Ruhsatın Kesinleşmesi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için işyerinin bulunduğu ilçe belediyesine başvurulur.

 

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

 

İstenen belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir.

Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

1.İşyeri Sınıfının Belirlenmesi Ruhsat işlemlerinin doğru yapılabilmesi için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğunu belirlemek gerekir. İşyerleri; gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 2 ana kola ayrılır. Faaliyet sırasında çevresine biyolojik, kimyasal, ruhsal ve sosyal yönden az ya da çok zarar verme olasılığı olan müesseselere gayrisıhhi müessese denir. Gayrisıhhi müesseseler üç tipe ayrılırlar ve her biri için ayrı koşullar söz konusudur. Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, hususi kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini büyükşehir belediyeleri yapar. İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gerekmemekle beraber, yine de bu kullanım alanları için bir tehdit içermediğine dair inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır. Üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanları yanında açılabilmekle beraber sıhhi nezarete yani sağlık denetimlerine tabi tutulması gereken işyerleridir. Bu işyerleri de ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır. Sıhhi müesseseler ise, imalat yapılmayan işyerleridir. Sıhhi işyerleri sadece satışın, sergilemenin yapıldığı yerlerdir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Dikey Esnek”]

 

2.Gerekli Belgelerin Tamamlanması Gerek gayrisıhhi müesseselerin, gerek sıhhi müesseselerin ruhsat sahibi olabilmek için gerekli bazı belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler her tip işyeri için farklılık göstermekte olup, oldukça detaylı belgelerdir. Bu belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay Esnek”]

 

3.Başvuru Başvurular, ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servislerinden alınabilecek başvuru formları doldurularak ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamladıktan sonra yine ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servisine yapılır. Eksiksiz alınan belgeler karşılığında görevli memur ‘alındı belgesi’ düzenleyerek başvurana iletir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Kare Esnek”]

 

4.İşyerinin Kontrol Edilmesi Ruhsat kontrol servisi yetkilileri, işyerine ruhsat almak isteyen kişi tarafından teslim edilen belgeleri ön incelemeden geçirir. Dosyalarında problem olmayan başvurular, ruhsat kontrol yetkilileri tarafından ruhsat kontrol komisyonuna teslim edilir. Ruhsat kontrol komisyonu ise teslim aldığı belgeleri, söz konusu işyerinin ilgili mevzuatlar açısından uygunluğunu kontrol eder. Ancak, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ise ruhsat ve denetim müdürlüğü ruhsat kontrol komisyonu kontrolünden önce, başvuruyu alan ruhsat servisi yetkilisi tarafından işyeri ile ilgili emniyet müdürlüğüne görüş sorulur. Söz konusu işyerinin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenirse, başvuru ruhsat ve denetim müdürlüğüne bildirilir.

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay 728 x 90″]

 

5.Ruhsatın Kesinleşmesi Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen işyerinde, herhangi bir sorun tespit edilmezse işyeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşir. Ruhsat işlemi tamamlanan işyerleri, faaliyetlerine başlayabilirler. İleriki dönemlerde, işyerine yeni ortak alınması durumunda ya da bir ortağın ayrılması durumunda yeniden ruhsat çıkarılması gerekmez. Ancak, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi durumunda yeniden ruhsatlandırma yapılması gerekir. İşyeri sahibinin ölümü durumunda ise, yeni ruhsat düzenlenmeksizin mirasçılar için eski ruhsatın kullanımı gerekir. Alınan ruhsatların, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılması gereklidir.

 

[adinserter name=”Kare Görüntülü Reklam 300 x 250″]

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre;

  1. Teknik lise mezunları ve genel liselerden birinden mezun olup ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik öğrenim görenler ile meslek lisesi mezunu olupalanı dışında bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere mesleğinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra “İşyeri Açma belgesi” verilir.
  2. Lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili meslek dalında ön lisans eğitimi alanlara doğrudan “İşyeri Açma belgesi”verilir.

 “Ustalık Belgesi” sahipleri veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.

 İşyeri Açma Belgesi Almak İçin Başvuruda İstenen Belgeler

 1-Okul diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi

2-Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

3- 4 adet biyometrik fotoğraf

4-Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu
gösterir doktor raporu

5-Dilekçe (Okulda Matbu Dilekçe Mevcuttur.)

 Şartları taşıyanlar yukarıda yazılı evraklarla birlikte Mesleki Eğitim Merkezimize başvuruda bulunarak sınava girmeden doğrudan “İşyeri Açma Belgesi” alabilirler.

 Not: “İşyeri Açma Belgesi”, “Ustalık Belgesi” ile aynı işleve sahiptir.

 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş “Ustalık Belgesi” sahibi olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekmektedir.

 Yine 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli bir işyerinde “Usta” unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan aday çırak ve çırak öğrencilerin eğitiminden de sorumludur. Bu nedenle, işyerlerinde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen “Ustalık Belgesi” sahibi olanların“Usta” unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

 Ayrıca, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki il ve meslek dallarında işyeri açan “Ustalık Belgesi” olanların, bu il ve meslek dallarında işyerlerinin şubelerini açmak istemeleri halinde, işyerlerinin şubelerinde “Ustalık Belgesi” olan en az bir “Usta” istihdam etmeleri gerekmektedir. İstihdam edilen bu ustaların da, başka bir işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

[adinserter name=”Feed İçi Reklam”]

 

[adinserter name=”yazı içi reklam”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Dikey Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Kare Esnek”]

 

[adinserter name=”Görüntülü Yatay 728 x 90″]

 

[adinserter name=”Kare Görüntülü Reklam 300 x 250″]

error: İçerik korunuyor !!!